5-6-қосымша

Автор: admin от 4-06-2014, 10:00, посмотрело: 404

0

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі
үлгілік конкурстық құжаттамаға
5-қосымша
Алматы қаласының білім Басқармасы №116 ЖББМ
Қызметкерлердің біліктілігі туралы
мәліметтер 
(әлеуетті өнім беруші толтырады)
1.     Әлеуеттіөнімберушініңатауы_______________________________
_________________________________________________________________
2.   Орта білім беру ұйымдарындабілімалушылардытамақтандырудыұйымдастырубойыншақызметтікөрсетуүшін _________________________
                                                                                                              (әлеуеттіөнімберушініңатауынкөрсету)
Әлеуеттіөнімберушідеқажетті штат қызметкерлері бар.
Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтын құжаттарының көшірмелері қоса берілген  ____аспазшы, ____ технолог,   ____ диетолог:
Қызметкердің Т.А.Ә.
Біліміжәнемамандығы
Мамандығыбойыншаеңбекөтілі
Біліктіліктіарттырукурстарытуралымәліметтер
Жұмыс істеуге рұқсат берілгендігі туралы мәліметтер (рұқсат беру туралы белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
3.  Растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, ________________________________соңғы бес жыл ішіндеконкурста сатып
(әлеуеттi өнiм берушiнің атауын көрсету)
алынатын көрсетілетін қызметтерге ұқсас көрсеткен қызметтердің көлемі.
 
Көрсетiлгенқызметтердiңатауы
Тапсырысберушiлердiңатауы
Қызметтердікөрсетуорныжәнежылы
 
 
 
4.  ___________________________________________________________
                                                                                                   (әлеуеттi өнiм берушiнің атауы)
рұқсат беру туралы белгісі бар жұмысқа жіберілген автокөлік пен жүргізушіге растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілген, қызмет көрсетуі үшін мамандандырылған автокөлігі (бар болса) бар:
 
Көлік түрi
Көлікмаркасы
Жекеменшiк, жалғаалынған (кiмнен)
Жүргізушігерұқсат беру туралымәліметтер(рұқсат беру белгісі бар медициналықкітапшалардыңкөшірмелері)
Рұқсатберу  белгісікөрсетілгенкөліктіңсанитариялық-эпидемиологиялыққорытындысы
 
 
 
 
 
 
5.  Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: меншікті, кредиттiк және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау.
__________________________________________________________________
 
6.       Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету үшін ресурстардың бар екені туралы қосымша мәліметтерді көрсетеді.
Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.
 Күні
 Басшының қолы  _____________________ М.О.                   
                                                            (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)
 Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі
конкурстық құжаттамаға
6-қосымша
Алматы қаласының білім Басқармасы №116 ЖББМ
 
 
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды  тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау критерийлері
Критерийлер
Балдар
1
Конкурстыңнысанасыболыптабылатынқызметкөрсетунарығындағытәжірибесі
Әр жылға 1 балдан, бірақ 5 балдан аспайды
2
Экологиялық менеджмент жүйесінқанағаттандыратынтамақтандырудыұйымдастырубойыншакөрсетілетінқызметкеқолданылатынсәйкестіксертификатыныңбар-жоғы
Жоқ
 
(0 балл)
Бар
 
(2 балл)
3
Тамақтандырудыұйымдастырубойыншакөрсетілетінқызметкеқолданылатын менеджмент сапасыжүйесісертификатыныңбар-жоғы
Жоқ
 
(0 балл)
Бар
 
(3 балл)
4
Аспазшылардың біліктілігі (10 балдан аспайды)
Арнайы орта білім
3-разряд
(1 балл)
Арнайы орта білім
4-разряд
(2 балл)
5-разряджәне (немесе) жоғарыбілім
(3 балл)
5
Технологтың, диетологтың болуы (4 балдан аспайды)
Жоқ
 
(0 балл)
Бір маман ғана бар
(1 балл)
Бар
 
(2 балл)
6
Шығарылатын өнімнің ассортименттік тізбесінің бар-жоғы
10-нан кем ас атауы
(1 балл)
10-нан 30-ға дейін ас атауы
(2 балл)
30-дан 50-ге дейін ас атауы
(3 балл)
7
Азық-түлікті санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар арнайы көлікпен жеткізу шарттары
Көлікжоқ
 
 
(0 балл)
Жалдамалыккөлік
 
(3 балл)
Жеке көлігінің
болуы
(5 балл)
 
Ескертпе: 4, 5-тармақтарда балдар әр маман үшін қойылады

Категория: открытый конкурс

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.